Vedtægter

DIP
DANSK FORENING FOR INDUSTRIENS PATENT- OG VAREMÆRKESPECIALISTER
ASSOCIATION OF DANISH INDUSTRIAL PROPERTY EXECUTIVES

Vedtægter
for
Dansk Forening for Industriens Patent- og Varemærkespecialister (DIP)

***

Navn og adresse

§ 1. Foreningens navn er Dansk Forening for Industriens Patent- og Varemærkespecialister, forkortet til DIP (Association of Danish Industrial Property Executives). Foreningen har sit sæde i København og dækker kongeriget Danmark.

Foreningens adresse er formandens. Formanden kan vælge at oprette en postboksadresse til dette formål.

Formål

§ 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser inden for området industriel retsbeskyttelse under behørig hensyntagen til den danske industris interesser, herunder

 • repræsentere medlemmerne såvel nationalt som internationalt overfor andre foreninger, institutioner, myndigheder og lignende under det nævnte område, foruden at
 • medvirke til at fremme medlemmernes faglige kompetence ved at informere om f.eks. lov- og praksisændringer i ind- og udland, om litteratur og om uddannelsesmuligheder og ved at afholde foredrag, diskussioner eller anden erfaringsudvekslingsaktivitet,
 • øge kendskabet til medlemmernes funktion som specialister og sikre deres anseelse,
 • styrke kendskabet til DIP og dets virke.

Medlemskab

§ 3. Foreningen kan optage medlemmer med et af følgende typer medlemskab:

I. Ordinært medlemskab

Som ordinært medlem optages personer, som i danske industriforetagender eller i institutioner med danske industriinteresser har vedvarende erhvervsmæssig beskæftigelse med behandling af sager vedrørende industriel retsbeskyttelse.

II. Passivt medlemskab

Tidligere ordinære medlemmer, som ikke længere opfylder optagelsesbetingelserne, fordi de ikke har vedvarende erhvervsmæssig beskæftigelse, og som ikke kan formodes at have interesser, der kolliderer med foreningens formål, kan med bestyrelsens samtykke opretholde et passivt medlemskab. Passivt medlemskab giver ikke indflydelse på og ansvar for foreningens ledelse og politik.

III. Firmamedlemskab

Som firmamedlemmer optages industrivirksomheder eller institutioner med interesse for foreningens formål. Firmamedlemskab giver ikke indflydelse på og ansvar for foreningens ledelse og politik.

IV. Æresmedlemskab

Som æresmedlemmer kan med generalforsamlingens samtykke efter bestyrelsens indstilling optages personer, som i mindst 10 år har været medlem af foreningen og har ydet en betydelig og forbilledlig indsats for at fremme foreningens formål.

Kontingent

§ 4. For medlemskab af foreningen betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

stk. 2. Kontingent kan efter skriftlig anmodning nedsættes til det halve for et medlem, der er kommet i en trangssituation, såsom længerevarende arbejdsløshed og overgang til pension/efterløn. Anmodning om kontingentnedsættelse sendes til bestyrelsen. Det er medlemmets pligt at informere foreningen, så snart trangssituationen er ophørt.

Bestyrelsen

§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 ordinære medlemmer, valgt i overensstemmelse med § 7. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer på sit første møde efter generalforsamlingen. I formandens fravær indtræder næstformanden. Til sikring af kontinuitet i bestyrelsesarbejdet deltager suppleanterne på lige fod med bestyrelses-medlemmerne, dog med stemmeret som nedenfor.

stk. 2. Bestyrelsen forpligter sig til at efterleve foreningens formål, jf. § 2, foruden at

 • godkende optagelse og medlemsstatus i foreningen, jf. § 3, ligesom den kan bevillige kontingentnedsættelse, jf. § 4, stk. 2. Bestyrelsen informerer om optagelse og ændringer af medlemskab,
 • aflægge årsberetning og revideret regnskab i overensstemmelse med almindelig regnskabspraksis, d.v.s. i form af en resultatopgørelse og en balance, på hver ordinær generalforsamling,
 • fastsætte sin forretningsorden,
 • indkalde til bestyrelsesmøder efter behov, dog mindst ét hvert kvartal. Møderne indkaldes af formanden,
 • udsende relevant information m.m. snarest muligt, herunder referater fra bestyrelsens møder,
 • arrangere møder og generalforsamling, jf. § 10.

stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer, herunder formanden, er til stede.

stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Suppleanter kan kun deltage i bestyrelsesafstemning, hvis de erstatter et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen er ulønnet, men kan antage lønnet hjælp.

Arbejdsudvalg

§ 6. Til hjælp for bestyrelsen kan denne nedsætte ulønnede arbejdsudvalg. Arbejdsudvalg aflægger hvert år rapport på generalforsamlingen. Det bør tilstræbes, at der højst deltager ét bestyrelsesmedlem i et arbejdsudvalg.

Valg til bestyrelse

§ 7. Bestyrelsen bør være alsidigt sammensat med hensyn til erhvervsgrene og fag.

stk. 2. Formand og 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter vælges af generalforsamlingen blandt ordinære medlemmer.

stk. 3. Valgperioden er to år. Genvalg kan foretages for yderligere valgperioder.

stk. 4. Valg til formandspost og bestyrelse foretages således, at halvdelen +/- 1 medlem af bestyrelsen er på valg ved hver ordinær generalforsamling (formanden er på valg i ulige år). Indtræder en suppleant permanent i et medlems sted, indtræder suppleanten samtidigt i det pågældende medlems valgturnus. En suppleant kan ikke indtræde i formandens sted. Ved formandens permanente forfald konstitueres næstformanden som formand indtil førstkommende generalforsamling. Hvis et medlem fratræder "i utide", foretages der supplerende valg, d.v.s. valg udover de i vedtægterne foreskrevne, ved førstkommende generalforsamling, og de(n) således valgte indtræder i de(n) fratrådtes turnus.

Hæftelse og tegning

§ 8. Foreningen hæfter alene med en til enhver tid værende formue. Der påhviler hverken medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, for så vidt de har handlet indenfor rammerne af foreningens vedtægter og den almindelige lovgivning.

Foreningen tegnes af formanden, eller ved dennes fravær af næstformanden plus endnu et bestyrelsesmedlem i forening.

Medlemsoptagelse og udmeldelse

§ 9. Medlemskab i henhold til § 3 begæres ved skriftlig ansøgning til foreningen ved bestyrelsen. Hvis bestyrelsen er enig om, at optagelse kan ske, meddeler formanden skriftligt den optagelsessøgende dette. Såfremt der er uenighed om, hvorvidt optagelse kan finde sted, forelægger bestyrelsen spørgsmålet på førstkommende generalforsamling og lader om nødvendigt foretage en afstemning. Formanden meddeler skriftligt den optagelsessøgende både den foreløbige og den endelige afgørelse.

stk. 2 Medlemskab ophører

 • ved skriftlig udmeldelse til bestyrelsen senest den 30. november med virkning fra den 1. januar det følgende år,
 • hvis kontingentet ikke er betalt senest 14 dage efter skriftlig henstilling herom,
 • hvis optagelsesbetingelserne ikke længere er opfyldt, eller
 • ved udelukkelse på begæring af ordinære medlemmer og en efterfølgende beslutning herom med en majoritet på mindst to tredjedele af de afgivne stemmer ved afstemning på en generalforsamling.

Møder og generalforsamlinger

§ 10. Foreningen afholder ordinære møder mindst 2 gange om året. Det ene møde er et årsmøde og skal afholdes i april eller i maj. På årsmødet afholdes foreningens generalforsamling.

stk. 2. Ekstramøder, herunder ekstraordinære generalforsamlinger, indkaldes af bestyrelsen, eventuelt efter skriftlig og begrundet begæring af mindst 10 ordinære medlemmer og senest 1 måned efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen.

stk. 3. Indkaldelser sendes med post til den adresse, som medlemmerne har opgivet til foreningen, og skal så vidt muligt afsendes senest 2 uger før mødet, dog skal indkaldelse til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger altid afsendes mindst 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

stk. 4. Forslag til behandling på en ordinær generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts før generalforsamlingen. Disse forslag udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen

§ 11. På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles:

a) Valg af dirigent
b) Beslutning om, hvorvidt generalforsamlingen er lovligt indkaldt
c) Bestyrelsesberetning til godkendelse
d) Regnskabsaflæggelse til godkendelse
e) Beslutning om kontingentets størrelse for det kommende regnskabsår
f) Valg til bestyrelse og revision, jf. §§ 7 og 14
g) Valg af valgkomité
h) Rapport fra arbejdsudvalg
i) Indkomne forslag
j) Eventuelt

Stemmeret og afstemning

§ 12. Kun ordinære medlemmer har stemmeret. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

stk. 2. Fraværende ordinære medlemmer kan stemme ved afgivelse af fuldmagt til et andet ordinært medlem. Hvert fremmødt ordinært medlem kan højst repræsentere 4 stemmer inkl. sin egen.

stk. 3. Afstemning sker sædvanligvis ved åben afstemning. Dersom der forlanges skriftlig afstemning af mindst tre ordinære medlemmer, skal en sådan foretages.

Valgkomité

§ 13. På den ordinære generalforsamling vælges en valgkomité, som skal bestå af mindst 3 ordinære medlemmer, som ikke må være medlemmer af bestyrelsen. Valgkomitéen fremskaffer skriftlig accept til opstilling eller genvalg som formand og/eller til bestyrelse samt revisorer, jf. vedtægtens § 7 og 14. Valgkomitéens indstilling afleveres til bestyrelsen senest den 1. marts før generalforsamlingen.

Revision

§ 14. På generalforsamlingen skal foreningens medlemmer vælge to revisorer samt en revisorsuppleant, der efter afslutningen af hvert regnskabsår, der er kalenderåret, samt eventuelt uanmeldt, skal foretage en revision af regnskabet samt give dette revisorpåtegning. Revisorer og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Vedtægtsændringer

§ 15. Beslutning om ændring af vedtægterne skal vedtages på en generalforsamling ved simpelt flertal.

Foreningens opløsning

§ 16. Beslutning om opløsning af foreningen kræver vedtagelse på to efter hinanden følgende og lovligt indvarslede generalforsamlinger med et flertal på mindst fire femtedele af foreningens tilstedeværende medlemmer.

Ved en opløsning af foreningen træffer den siddende bestyrelse afgørelse om anvendelse af foreningens midler til støtte af formål indenfor området industriel retsbeskyttelse i overensstemmelse med eventuel lovgivning herom.


Ovenstående vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling tirsdag den 20. marts 1969 med ændringer vedtaget den 6. november 1970, den 8. maj 1974, den 8. maj 1980, den 15. maj 1990, og den 06. maj 1999.
(MSN/AP/17.05.99)